back to top

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA, OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA I PRIPRAVNIKA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09), Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 30/09 – novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 11/18), Pravilnika o realizaciji podsticajih mjera privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad  Sarajevo br. 02/03 -11- 1087/23 od 17.01.2023. godine, a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA, OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA I PRIPRAVNIKA

 

I  OPIS MJERE

 Podsticajana mjera usmjerena na finansijsku podršku privrednim društvima i samostalnim poduzetnicima (u daljem tekstu: Poslodavcima), koji će osobe s Evidencije nezaposlenih JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Biro Novi Grad Sarajevo zaposliti na minimlano 6 mjeseci i obučiti ili obezbijediti istima sticanja prvog radnog iskustva.

Poslodavci prijavom na javni poziv, iskazuju interes o potrebnoj radnoj snazi, koju su u obavezi  zaposliti na minimalno 6 mjeseci. Obuka i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba i pripravnika se realizuje interno kod Poslodavca za vrijeme trajanja radnog odnosa.

Poslodavci mogu aplicirati za maksimalno 20 osoba, pri čemu Općina zadržava pravo uskladiti broj osoba s raspoloživim budžetskim sredstvima i prioritetima Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

II  PRAVO UČEŠĆA

Korisnici mjere su privredna društva i samostalni poduzetnici iz oblasti prerađivačke industrije, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva i djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite, a koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo.

U slučaju povećanog broja prijava, Komisija će shodno prioritetnim oblastima i raspoloživom Budžetu odrediti broj radnika za koje kompanija može ostvariti podsticaj.

Krajnji korisnici su osobe sa Evidencije nezaposlenih JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Biro Novi Grad Sarajevo bez obzira na radno iskustvo.

III  NAČIN FINANSIRANJA

Općina na mjesečnom nivou sufinansira neto plaću angažovanim osobama. Visina podsticaja na mjesečnom nivou odgovara visini do prosječne mjesečno isplaćene neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno posljednjim javno dostupnim podacima (podaci dostupni u vrijeme objave javnog poziva).

Isplata podsticaja se vrši na mjesečnom nivou. Poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prvog mjesečnog podsticaja nakon što nezaposlenu osobu primi u radni odnos. Nakon toga Poslodavac je u obavezi do 05 u narednom mjesecu, Općini dostaviti dokaze o isplati plaća, poreza i doprinosa za prethodni mjesec kako bi ostvario pravo na isplatu sredstava.

IV  OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Poslodavac prijavu na javni poziv vrši dostavljanjem sljedeće obavezne dokumentacije:

 

  • Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linka
  • Aktuelni izvod iz Sudskog registra
  • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku (za privredna društva)
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)
  • Odnosno sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, odnosno dokaz o finansijskoj konsolidaciji
  • Ukoliko poslodavac nije PDV obveznik dostavlja Izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa
  • Potvrda banke o otvorenom računu poslodavca.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Nepotpune prijave se neće dalje razmatrati, kao ni bodovati po preferencijalnoj listi.

V  KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

Sjedište Poslodavca:

a) Na općini Novi Grad Sarajevo 5 bodova
b) Na ostalim općinama 3 boda

Djelatnost poslodavca:

a) Proizvodnja 5 bodova
b) Ostale djelatnosti 3 boda

Nivo iskazane potrebe za radnicima:

a) Do 5 osobe 2 boda
b) Od 6 do 10 osoba 3 boda
c) Od 11 – 15 osoba 4 boda
d) Od 16 osoba i dalje 5 bodova

Maksimalan broj bodova koji poslodavac može ostvariti po ovoj mjeri iznosi 15 bodova. Ukoliko dva ili više Poslodavaca imaju isti broj bodova, prednost se daje Poslodavcu sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, zatim onom koji se bavi proizvodnjom te na kraju poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u mjeri.

Broj Poslodavaca koji će biti obuhvaćeni datom mjerom zavisit će od raspoloživih budžetskih sredstava.

 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

Lista Poslodavca koji ispune kriterije javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Općine.

Općina će sa privrednim društvima koja budu obuhvaćena Mjerom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovorenih strana, u skladu sa Pravilnikom.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

  

VII  NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u koverti putem pošte na adresu Općina Novi Grad Sarajevo – Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Bulevar Meše Selimović br. 97. ili direktno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo sa naznakom “ Javni poziv poslodavcima za sufinansiranje zapošljavanja, obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba i pripravnika”.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231 na II spratu ili na broj telefona 033 291-281 ili 033 291 – 302.


www.novigradsarajevo.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima