K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2023/2024. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
– OPĆINSKI NAČELNIK –

 

Na osnovu Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 34/01), Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo broj:02/06-04-7284/22 (prečišćeni tekst),broj:02/06-04-19150/22 i broj:02/06-04-8471/23, člana 9. i 14. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 6/17), Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2021-2027.godine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:26/22), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu /tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata – ekonomski kod 614200/GCA06/ (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 02/23), na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport broj: 02/06-34-21758/23, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2023/2024. godinu

1). Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti javnih visokoškolskih ustanova na području BiH, koji ne obnavljaju godinu, a koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:
a) učenici prvog razreda srednjih škola prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz završnog razreda osnovne škole,
b) učenici srednjih škola prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz prethodne školske godine,
c) učenici prvog razreda srednjih strukovnih škola – III stepen/zanati prosječnu ocjenu najmanje 3,0 iz završnog razreda osnovne škole,
d) učenici II i III razreda srednjih strukovnih škola – III stepen/zanati prosječnu ocjenu najmanje 3,0 , iz predhodne školske godine,
e) studenti I godine fakulteta/visokoškolske ustanove prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
f) studenti prvog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka prosječnu ocjenu najmanje 7,5 položenih ispita iz prethodne akademske godine studija, a do navršenih 26 godina starosti,
g) studenti prvog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu ostalih fakulteta prosječnu ocjenu najmanje 8,0 položenih ispita iz prethodne akademske godine studija, a do navršenih 26 godina starosti,
h) studenti I godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu prosječne ocjene najmanje 8,0 položenih ispita iz predhodne akademske godine studija prvog ciklusa, a do navršenih 26 godina,
i) studenti II godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu prosječnu ocjenu najmanje 8,0 položenih ispita iz prve godine drugog ciklusa, a do navršenih 26 godina starosti.

2) Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu i čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 600,00 KM

3) Ukoliko kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat čija su primanja po članu domaćinstva niža.

4) Od primjene prosjeka primanja po članu domaćinstva iz stava 2) Konkursa, izuzimaju se nadareni učenici/studenti kako slijedi:
a) učenici srednjih škola koji su ostvarili odličan uspjeh u prethodnoj školskoj godini sa prosječnom ocjenom 5,0 i koji su ostvarili pravo učešća na takmičenjima iz nastavnih predmeta ; kantonalnog, entitetskog, državnog nivoa kao i međunarodnim takmičenjima, a koja organizuju nadležne institucije i ministarstava za odgoj i obrazovanje,

b) studenti I godine prvog ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema obrazovanja koji su ostvarili odličan uspjeh iz završnog razreda srednje škole sa prosječnom ocjenom 5,0 i koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili pravo učešća na takmičenjima iz nastavnih predmeta; kantonalnog, entitetskog, državnog nivoa kao i međunarodnim takmičenjima, a koja organizuju nadležne institucije i ministarstava za odgoj i obrazovanje,

c) studenti prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 9,0.“

5) Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni). Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo može se dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.Visina mjesečne stipendije iznosi:

a) za učenike srednjih škola …………………………….. 75 KM
b) za studente ……………………………………………. 100 KM

6) Podnosioci prijave na konkurs dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerena kopija):
a) prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima (obrasci prijava na konkurs za srednje škole, I godine studija i ostale godine studija nalaze se na info punktu Općine i na web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba ),
b) svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a za ostale studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o položenim ispitima sa prosjekom ocjena za prethodnu akademsku godinu (original ili ovjerena kopija),
c) potvrdu o upisu za 2023/24. školsku/akademsku godinu (original ili ovjerena kopija),
d) za učenike i studente stav 4) Konkursa, dokaz o učešću na takmičenjima iz nastavnih predmeta; kantonalnog, entitetskog, državnog nivoa kao i međunarodnim takmičenjima, a koja organizuju nadležne institucije i Ministarstavo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
e) ovjerena izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
f) izvod iz matične knjige rođeni (original ili ovjerena kopija),
g) uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
h) ovjerena kućna lista ( resorna služba zadržava pravo provjere tačnosti navoda datih u kućnoj listi),
i) za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o primanjima ili drugom statusu (roditelji nezaposleni, samohrani roditelj, penzioneri, smrtni list, rješenje o starateljstvu i sl.),
j) NA UVID – prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana,
k) za učenike i studente s teškim oboljenjima/invaliditetom ljekarska dokumetacija,
l) kao i drugi dokazi na oklolnosti otežanih uslova života.

7) Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objave Konkursa u sredstvima informisanja i web stranici. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa se predaju putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo, radnim danom od 8 do 18 h i protokolu u Centru za komunalne usluge Dobrinja od 8 do 16 h.

8) Općinski načelnik će imenovati Komisiju koja će izvrši pregled prijava i dostavljene dokumentacije, bodovanje, te utvrditi rang listu kandidata za dodjleu stipendija za školsku 2023/24, Rang lista će biti objavljena na Oglasnoj ploči i web stranici Općine. Podnosioci prijava po konkursu mogu u roku od 8 dana od dana objave izajviti prigovor.

9) Broj stipendija za školsku/akademsku 2023/24 se utvrđuje zavisno od raspoloživih finansijskih sredstava u Budžetu Općine za ovu namjenu, recipročno u odnosu na ostvareni uspjeh učenika/studenta od najvećeg posjeka ka nižem do nivoa raspoloživih sredstava u okviru limita primanja po članu domaćinstva, uključujući i učenike srednjih strukovnih škola za koje je dovoljan kriteriji prosjeka ocjena 3,0.

10) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo, kontakt telefon; 291-243 i 291-321 (soba 412) ili putem e-maila [email protected]

PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU ZA

 

 


www.novigradsarajevo.ba

Koliko je ovaj post bio koristan?

Kliknite zvjezdica da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena 5 / 5. Broj glasova: 2

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovu objavu.

Budući da vam je ovaj post bio koristan...

Pratite nas na društvenim mrežama!

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima