back to top

NACRT PROGRAMA 26.TRADICIONALNE MANIFESTACIJE  “NOVOGRADSKI DANI 2024”

Na osnovu člana 18. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ( Sl. novine Kantona Sarajevo broj  01/24), član 119. i 120. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo ( Sl. novine Kantona Sarajevo broj 40/13, 10/15 i 13/20), Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2021-2027.godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj:26/22), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2024. ( Sl. novine Kantona Sarajevo broj; 01/24), Programa rada Općinskog vijeća za 2024, Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na sjednici 33.sjednici  održanoj 07.03.2024. utvrđuje:

NACRT PROGRAMA 26.TRADICIONALNE MANIFESTACIJE

 “NOVOGRADSKI DANI 2024”

 

U skladu sa Programom rada Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo za 2024. godinu i Programom rada Službe za obrazovanje, kulturu i sport pripremljen je Nacrt programa 26. tradicionalne manifestacije „Novogradski dani 2024“ koja se održava u periodu od 30.05. do 30.06.2024. godine u trajanju od mjesec dana.

Usvajanju  Programa „Novogradski dani 2024“ prethodi javna rasprava.

Subjekti javne rasprave su: radna tijela Općinskog vijeća, općinske službe, mjesne zajednice, klubovi općinskih vijećnika, politički subjekti koji učestvuju u radu Općinskog vijeća, nevladine organizacije, kulturno-obrazovne institucije i druge zainteresovane organizacije, pravna lica i građani.

Nadležno  radno  tijelo/organizacioni odbor  će razmotrati prijedloge, inicijative i mišljenja koji su dostavljeni  u javnoj raspravi,  sačiniti  prijedlog  Programa Novogradskih dana za 2024.godinu i  dostaviti na  razamatranje Općinskom vijeću.

Općina Novi Gad Sarajevo u okviru tradicionalne kulturno-sportske  manifestacije Novogradski dani kao i prethodnih godina ponudit će raznovrstan i bogat program  kulturnih i sportskih  događaja za  građane Općine Novi Grad Sarajavo kao i ostale posjetitelje i ljubitelje umjetnosti  i sporta.

Program tradicionalne kulturno-sportske manifestacije „Novogradski dani“  je sačinjen od programskih cjelina/sadržaja i to  programske sadržaje iz oblasti: kulture i umjetnosti,  sporta i dijela koji se odnosi na obilježavanje značajnih datuma i događaja kako slijedi:

 

  1. KULTURA I UMJETNOST

Predloženim Nacrtom Novogradskih dana nastoji se ponuditi građanima sadržajan i raznovrstan program kulturnih i  umjetničkih događaja od koncerata, pozorišnih predstava pa do književnih kutaka, izložbi i festivala folklora namjenjenih svim generacijama. Analizirajući dosadašnju zainteresiranost i posjećenost građana manifestacijama u okviru Novogradskih dana evidentirana je najviša posjećenost na koncertima zabavne, tradicionalne i duhovne muzike, festivalu folklora, pozorišnim predstavama, druženju penzionera, defileu maturanata kao i sadržajima u okviru  porodičnog dana.

Realizacija programskih sadržaja planirana je  na različitim lokacijama na području cijele Općine sa posebnim fokusom na Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „ Safet Zajko“, Multimedijalnu salu Općine kao i Centar za kulturu i edukaciju Safet Zajko.

1.1. MUZIČKI PROGRAM/ KONCERTI

– Koncert zabavne muzike
– Koncert tradicionalne muzike/sevdalinke
– Koncert klasične muzike/ horske muzike
– Koncert duhovne muzike

1.2. FOLKLOR I PLES

– Večer folklora
– Večer plesa

1.3. KNJIŽEVNI SUSRETI

– Književne večeri
– Promocija knjige
– Druženje s piscima

1.4. IZLOŽBE

– Umjetnička postavka u izložbenom prostoru Općine Novi Grad Sarajevo
– Umjetnička postavka u Centru za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“

1.5. PREDSTAVE I FILMSKI PROGRAM

– Pozorišna predstava
– Pozorišna predstava za djecu
– Dan otvorenih vrata Kina Novi Grad

1.6. PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA SVE GENERACIJE

– Programi i aktivnosti „Manifestacija za cijelu porodicu – Porodični dan
– Dan otvorenih vrata Centra za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“
– Defile maturanata novogradskih osnovnih škola
– Dan novogradskih osnovnih škola – smotra kulturno-umjetničkog stvaralaštva, izložba radova i djela vannastavne aktivnosti
– Druženje sa penzionerima uz prigodan kulturno-zabavni program
– Kviz znanja za novogradske učenike (Novogradska sveznalica)

  1. SPORTSKA TAKMIČENJA I MANIFESTACIJE

U okviru  programskih sadržaja iz oblasti sporta, organizira se niz sportskih  događaja i manifestacaja koji su osmišljeni da ponude široku lepezu sportskih manifestacija od lokalnih, državnih i međunarodnih turnira, takmičarskog, rekreativnog i revijalnog karaktera uz učešće različitih dobnih skupina odnosno uzrasta takmičara u kojima učestvuju sportski klubovi i udruženja sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, novogradske škole, udruženja osoba sa  invaliditetom i drugi subjekti.

Prilikom organizacije  sportskih aktivnosti i takmičenja  poštovat će se  načelo zastupljenosti muških i ženskih sportskih programa kao i programa namjenjenih  osobama sa  invaliditetom , te  se predlaže da se u sportski dio programa uvrste takmičenja ili turniri iz slijedećih oblasti :

2.1. PARAOLIMPIJSKI SPORTOVI

– Turnir u sjedećoj odbojci
– Turnir košarka u kolicima

2.2. NOGOMETNI TURNIRI

– Nogometni turnir
– Malonogometni turnir

2.3. ODBOJKAŠKI, KOŠARKAŠKI I RUKOMETNI TURNIR

– Turnir u košarci
– Turnir u odbojci
– Turnir u odbojci na pijesku
– Rukometni turnir

2.4. BORILAČKI SPORTOVI

– Turnir karatea
– Bokserski turnir
– Kick boks turnir
– Taekwondo turnir

2.5. SPORTSKI MITINZI

– Atletski miting
– Plivački miting

2.6. OSTALA SPORTSKA TAKMIČENJA

– Ritmička gimnastika
– Tenis
– Stoni tenis
– Šah
– Streljaštvo
– Sportski ribolov
– Sportski ples

Prijedlozi za realizaciju sportskih programa i organizacija istih cjenit će se shodno iskustvu i kontinuitetu u organizaciji sportskih takmičenja, broju prijavljenih ekipa/takmičara, učešće ekipa/takmičara iz drugih općina, gradova i regiona, afirmacija različitih ciljnih skupina (djece, omladine, osjetljivih kategorija stanovništva, lica treće životne dobi.), posjećenost istih,  te će nadležno tijelo/organizacioni odbor shodno navedenim kriterijima sačiniti prijedlog  Programa „Novogradskih dana 2024.“

Prijedlozi, primjedbe i sugestije potrebno je dostaviti u toku od 21 dana od dana objave Nacrta  programa 26. tradicionalne manifestacije „Novogradski dani 2024 na web stranici Općine putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo,  radnim danom od 8 do 17 h i protokolu u Centru za komunalne usluge Dobrinja od 8 do 16 h ili  poštom na adresu: Općina Novi Grad Sarajevo, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Bulevar Meše Selimovića br. 97, sa naznakom za:  JAVNA RASPRAVA ZA NACRT PROGRAMA 26. TRADICIONALNE MANIFESTACIJE “NOVOGRADSKI DANI 2024”.


www.novigradsarajevo.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima