back to top

OPĆINA VOGOŠĆA OBJAVILA KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

općina vogošća objavila konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, kao i studenti fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH, pod uslovom da isti ne postoji u Kantonu Sarajevo,studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.
Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti čija porodica po članu domaćinstva nema primanja veća od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u prethodnoj školskoj godini su imali uspjeh u školi odnosno na fakultetu, i to:

– redovni učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili IX razred u prethodnoj
školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 5,0 (pet)
– redovni učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom u prethodnoj školskoj
godini – 4,5 (četiri i po)
– redovni studenti prve godine Univerziteta u Sarajevu (koji su završili IV razred u
prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 4,5 (četiri i pol)
– redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa
prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 7,5 (sedam i pol),
– redovni studenti Univerziteta u Sarajevu svih ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena u
prethodnoj akademskoj godini najmanje – 8,0 (osam),
– redovni studenti fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su
Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH pod uslovom da isti ne postoje u
Kantonu Sarajevo, koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa prosjekom ocjena u
prethodnoj akademskoj godini najmanje – 7,5 (sedam i pol),
– redovni studenti svih ostalih fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a
članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH pod uslovom da isti ne
postoje u Kantonu Sarajevo, sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini
najmanje – 8,0 (osam),
– redovni učenici srednjih škola koji se školuju za zanimanja za kojima je vogošćanska
privreda iskazala potrebu
– učenici i studenti čiji članovi domaćinstva nemaju nikakvih primanja bez obzira na
prosjek ocjena u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.

Pravo učešća na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u
prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te učenici srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0.
Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti bez oba roditelja, učenici i
studenti čiji je jedan od roditelja dobitnik najvećeg ratnog priznanja i učenici i studenti sa teškim oboljenjima utvrđenim na osnovu klasifikacione liste teških oboljenja

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu.
Ukoliko dva ili više članova iste porodice ostvare pravo na stipendiju, stipendija će biti
dodjeljena samo jednom članu porodice.
Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave Konkursa u sredstvima javnog informisanja na propisanom obrascu, lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu : Općina Vogošća, ul. Jošanička br. 80., sa naznakom «za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata»

Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat koji je osvojio više bodova po osnovu rezultata u učenju, a ako su isti onda kandidat čija su primanja po članu domaćinstva niža.
Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 85,00 KM, a za studente 135,00 KM.
Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu i isplaćivat će se za devet (9) mjeseci.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih
dokumenata. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Općini Vogošća, ili putem telefona  033 586 414.
Rezultati konkursa će biti javno objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine
Vogošća.

www.rtvvogosca.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima